HASSAS GÖREVLER TABLOSU

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ORMAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

 • Orman yangın emniyet yol ve şeritlerinin yıllık bakımlarının yangın sezonu öncesinde yapılarak tamamlanması
 • Orman yangınları erken uyarı sisteminin yangın sezonu boyunca aktif olmasının sağlanması
 • Yangına karşı kuru alt dal budama çalışmalarının tamamlanması
 • Yoğun sosyal baskının olduğu bölgelerdeki yol üzeri ve kenarlarındaki diri örtünün (yabancı ot) yangın sezonu öncesinde temizlenmesi
 • Entomolojik ve fitopatolojik zararlılara karşı gerekli önlemlerin alınarak, zararlı popülasyonlarının ormana zarar vermeyecek düzeyde tutulmalarının sağlanması

 • Orman alanlarının azalmasına, tahribine ve orman ekosisteminin olumsuz etkilenmesine neden olarak ormandan beklenilen amaç fonksiyonlarının sağlanamaması
 • Kaybedilen orman alanlarının yeniden tesisinin maliyetli olması ve kamu zararına neden olması
 • Ormanın sürekliliğinin sağlanamaması

ORMAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

 • Silvikültür Planları kapsamında bozuk ve ağaçlandırılması öngörülen alanların doğal veya suni tesis yoluyla ağaçlandırılmalarının yapılması
 • Doğal gençleştirme sahalarında gerekli gençlik bakımlarının yapılması
 • Suni tesis sahalarındaki yıllık kültür bakım ve tamamlama çalışmalarının yapılması
 • Ormanın sürekliliği ve orman alanlarının geliştirilmesinin sağlanamaması
 • Beklenilen ekolojik ve sosyal fonksiyonların elde edilememesi

YAKIN ÇEVRE VE ORTAK PEYZAJ SAHALARININ BAKIM ÇALIŞMALARI

 • Mevcut çim alanlarının gübrelenmesi, sulamalarının yapılması, biçilmesi ve ara ekim gereken yerlerde gerekli ara ekimlerin yapılaması
 • Peyzaj sahalarında yer alan ağaç ve süs bitkilerinin budanması, sulamalarının yapılması, kuru ve hastalıklı olan bireylerin kesilerek sahalardan çıkarılması ve gerekli tamamlama dikimlerinin yapılması
 • Dış mekân yazlık ve kışlık süs çiçeklerinin gerekli bakımlarının yapılması
 • Peyzaj sahalarındaki yabancı ot ile mücadele çalışmalarının düzenli olarak yapılması
 • Entomolojik ve fitopatolojik zararlılara karşı gerekli önlemlerin alınarak popülasyonların zarar vermeyecek düzeyde tutulmalarının sağlanması
 • Peyzaj sahalarında tahrip ve bozulmaların oluşması
 • Hedeflenen estetik görünümün elde edilememesi
 • Hedeflenen peyzaj değerinin sürekliliğinin sağlanamaması

FİDANLIK BAKIM ÇALIŞMALARI

 • Mevcut fidanların çapalama, ot alma, sulama, sürgün kontrolü, budama ve ilaçlama çalışmalarının yapılması
 • Fidanların gelişiminin olumsuz etkilenmesi, kurumalarına sebep olması ve kurumaların sonucu ekonomik kayıp oluşması

YAPISAL PEYZAJ ÇALIŞMALARI

 • Yaya yolları ve kaldırımların onarımları ve yeniden yapımı
 • Belirlenmiş alanlarda oturma bankları konulması
 • Şevli alanların prekast beton şev elemanları kullanılarak yapısal peyzaj desteği ile düzenlenmesi
 • Yayaların ulaşım kalitesinin olumsuz etkilenmesi
 • Kampüs estetiğinin olumsuz etkilenmesi

TAŞINIR KAYITLARIN TUTULMASI

 • Ambarların güvenliğinin sağlanması
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin tutanakların tutulması, bunlara ilişkin belgelerin ve cetvellerin düzenlenmesi
 • Taşınırların giriş, tüketim, devir, kaybolma, çalınma ve hurdaya ayrılmasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlarının tutulması
 • Taşınırların korunamaması, kontrolünün sağlanamaması
 • Gerekli evrakların zamanında düzenlenememesi
 • Taşınır mal hesabının tutturulamaması

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Müdürlüğün iş programına göre bütçe teklifinin zamanında hazırlanması
 • Bütçe hazırlama ve gerçekleştirme sürecine uyulmaması

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMALARI

 • Mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin ile yapılacak alımlardan önce her türlü piyasa fiyat araştırmasının kanunda belirtildiği usulde yapılmasının sağlanması
 • Gizliliğe uyulması
 • İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması
 • Kamu zararına sebebiyet verilmesi

İŞ YERİNİN TESLİMİ

 • Sözleşmesi uyarınca belirli süre içinde işe başlanması amacıyla yer teslimi yapılması
 • İşin gecikmesi
 • Sözleşme şartlarına uygun hareket edilememesi
 • İdari ve cezai yaptırımlara maruz kalınması

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

 • Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzman olmak üzere en az 3 veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak
 • Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan hizmetin sözleşme ve teknik şartnameye uygun olup olmadığının incelenmesi
 • Yüklenicinin mal veya hizmet işini sözleşmede belirtilen sürede teslim etmesinin sağlanması
 • İdari ve cezai yaptırımlara maruz kalınması
 • Kamu zararına sebebiyet verilmesi

KONTROL TEŞKİLATI

 • Hizmet alım işiyle ilgili her türlü denetimin yapılmasını sağlamak
 • Hizmet alım işiyle ilgili her türlü belge ve tutanakların tutulmasını sağlamak
 • İşin sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak tamamlanmasını sağlayarak Muayene Kabul Komisyonuna işin kabulünün yapılmasını teklif etmek
 • Kabulü yapılan iş ile ilgili hak ediş belgelerini düzenleyerek onaya sunmak
 • İşin sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yapılamaması
 • İdari ve cezai yaptırımlara maruz kalınması
 • Kamu zararına sebebiyet verilmesi